0 0

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem portálu AIM CZ je Ing. Pavel Gellner, Dlouhá 464, 380 01 Dačice, IČ: 407 25 367, DIČ: CZ5803101227.

Jsme plátci DPH. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. Objednávka

Kupující bude zboží objednávat z internetového portálu AIM CZ, přičemž název, množství a variantu zboží potvrdí při odeslání objednávky v elektronickém formuláři, případně písemně (mailem, faxem, poštou). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit (např.: telefonicky, písemně, faxem) a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepřijmout. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito obchodními a dodacími podmínkami.

III. Cena zboží a platební podmínky:

Ceny uváděné na stránkách AIM CZ jsou uvedeny včetně DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží v daný den. Cena zboží nezahrnuje případné náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Kupující má na výběr následující možností plateb:
1) platba dobírkou při doručení zboží (pošta, kurýr, autodoprava)
2) platba předem bankovním převodem

IV. Dodací podmínky

Termín dodání jednotlivého zboží je závislý na druhu zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-5 pracovní dnŮ. V případě méně běžného nebo nedostupného zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V případě, že objednané zboží není na trhu dostupné a nelze je dodat v termínu, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Při dodávce speciálního zboží na zakázku, je termín dodání dle dohody. Kupující má následující možnosti odběru zboží:
1) osobní odběr v místě sídla firmy po zaplacení zboží bankovním převodem
2) zaslání přepravní službou PPL. Cena poštovného, přepravy nebo kurýrem se řídí dle aktuálního ceníku přepravce v den objednávky (pokud není smluvně uvedeno jinak).

V případě zaslání objednávky přepravní službou PPL na území ČR, s hodnotou zboží do 5.000 Kč, Vám bude účtováno dopravné a balné cca 150 Kč / standardní balík. V případě zaslání objednávky přepravní službou PPL na území SR, Kč bude účtováno dopravné a balné dle platných cen přepravní služby PPL na území SK.

Při objednávce zboží nad 5.000 Kč je dopravné a balné po území ČR zdarma. Doprava zdarma se nevztahuje na zboží větších rozměrů. Výše dopravného u těchto položek bude vyúčtováno dle tarifu dopravce.

AIM CZ neodpovídá za zpoždění v dodávce, které nebylo v jeho moci. V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 10-ti dnů ode dne potvrzení objednávky, jinak má prodávající právo od smlouvy ustoupit. Při dodání zboží na dobírku je zákazník povinen překontrolovat ihned stav zásilky (např. poškození krabic, atd.), v přítomnosti zástupce zasílatelské služby a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Nepřevezme-li však kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit a to na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí.

V. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím AIM CZ se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR. Prodávané výrobky jsou dodávány přímo od výrobce nebo od oficiálních distributorů se zárukou dle výrobce, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí řádně prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO), má právo dle Občanského zákoníku zboží do 14-ti dnů vrátit a to na své náklady, doporučeno v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, spolu s originálem faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku. Oznámení o případných zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (pošta, email) bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemně oznámení doručí či uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího: Ing. Pavel Gellner, Dlouhá 464, 380 01 Dačice, info@aim-cz.com.

K reklamaci je nutné předložit originál, event. kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a kompletní zboží, doporučeno v originálním obalu, nijak nezměněné zásahem kupujícího. Prodávající neodpovídá za vadu zboží a nepřebírá odpovědnost za škody, ke kterým došlo v důsledku nesprávného či nevhodného používání zboží nebo v důsledku nadměrného opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho používáním způsobem nikoli obvyklým, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží způsobené jakoukoliv změnou zboží způsobem, který nebyl prodávajícím předem schválen. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

VI. Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nejlépe emailem) na zákaznické centrum infovaim-cz.com s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
  • zboží doručte zpět na AIM CZ - Ing. Pavel Gellner, Dlouhá 464, 380 01 Dačice
  • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to zpravidla do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 50,- Kč za náklady spojené s odesláním.
  • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (baterie, žárovky apod.) či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín.

VII. Ochrana osobních dat

AIM CZ respektuje Vaše soukromí. Pokud nakupujete jako fyzická či právnická osoba, požadujeme při registraci znát některá Vaše data. Tato data slouží pro nezbytnou komunikaci prodávajícího s kupujícím. Používáme je za účelem správné dodávky zboží a k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, jsou uloženy v naší databázi,. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme třetím osobám a slouží pouze pro naši potřebu. Během Vašeho používání obchodu jsou shromažďovány Vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také k Vaší zpětné kontrole.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČ (do poznámky v objednávce)
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

VIII. Odpovědnost

AIM CZ upozorňuje, že informace umístěné na webových stránkách, jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti. Skutečná technická specifikace výrobků se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. Uvedené fotografie mají pouze informativní charakter. Může také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce a body jsou platné, pokud není smluvně (písemně) uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci (zejména živelná pohroma, stávka, požár, zákonné omezení dovozu a vývozu, apod.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu.

Váš tým AIM CZ